Lejebetingelser

Lejemålets varighed og beregning. Lejemålet begynder fra og med den dag maskinen forlader udlejers plads - til og med den dag - det lejede materiel afmeldes eller afleveres på udlejers plads. Den daglige leje beregnes for hele den aftalte lejeperiode, uanset om maskinen benyttes eller ej. Det lejede skal afmeldes eller afleveres inden kl 8.00 hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag. 
Lejer er forpligtiget til at reklamere over fejl eller mangler den første lejedag. Efterfølgende reklamationer har ingen retsvirkning.

Levering og transport. Lejer afholder alle udgifter til transport af maskinen til og fra udlejers plads, med mindre andet er aftalt. Udlejer er berettiget til at afkræve lejer legitimation. Lejer afholder alle udgifter til punktering, el tilslutning og brændstof idet lejen ikke inkludere nogen form for driftsudgifter. Lejer er forpligtet til at anvende den type brændstof og olie udlejer anbefaler.

Vedligeholdelse og rengøring. Maskinen skal afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Ellers påregnes et gebyr på 500,- Efter det lejedes aflevering foretages eftersyn.
Udlejer har ejendomsretten til det lejede og lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller foretage andre tilsvarende dispositioner over det lejede, ligesom lejer ikke er berettiget til at overlade eller udleje til tredjemand uden udlejers samtykke.
 
Forsikringsbetingelser:
Forsikringstager : HH Jels Maskin Udlejning ApS. Håndværkerparken 1, Jels 6630 Rødding.
 Dækning: Dækker Brand, tyveri og hærværk. Vandskade på det lejede.
Betingelser: For at opnå dækning, skal tyveri eller hærværk straks anmeldes til politiet.
Selvrisiko: Lejede maskiner fra 0-100.000 kr: selvrisiko på 8.000 kr (ekskl. moms)  -  Lejede maskiner fra 100.000 kr og opefter: selvrisiko på 12.000 kr (ekskl. moms)   
 
Misligholdelse. Maskinen må kun anvendes til det formål, den belastning der fremgår af betjeningsvejledningen. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert anvendelse, behandling eller manglende rengøring, betales af lejer. Lejer må ikke ændre eller ombygge maskinen og må ikke give personer under 18 år lov til at prøve eller benytte maskinen.
Udlejer er til enhver tid, uden varsel, berettiget til at besigtige det lejede.
 
Værneting. I tilfælde af misligholdelse af lejekontrakten, er udlejer uden varsel berettiget til at tage det udlejede tilbage for lejeres regning, ophæve kontrakten og kræve erstatning.